Ansiklopedi

Amerika’nın İklim Yapısı ve Özellikleri Hakkında Bilgi

amerika iklimAmerika’nın İklim Yapısı ve Özellikleri Hakkında Bilgi, kısaca coğrafi bilgiler,

İklim: Geniş ülke topraklarında okyanuslara uzaklık yakınlığa, al­çaklık yüksekliğe ve çeşitli etmen­lere bağlı olarak, iklim özelliklerin­de büyük farklılıklar gözlenir. Tro­pik ve arktik bölgeler arasında bu­lunmasından ötürü ülkeyi etkisi al­tına alabilen büyük fırtınalar ö-nemli iklim değişikliklerine neden olur.

ABD bes ana iklim kuşağına ayrılır:

Çok rutubetli bölge; Kuzey Pasifik kıyısındaki Cascade Dağla­rı bölgesidir. Sürekli yağış alır; kışları kar kalınlığı 9 m’ye ulaşır, kış ayları ortalama sıcaklık 5°C. yıllık yağış 60 cm İle 400 cm ara­sında değişir, yaz ayları ortalama sıcaklığı 30°C’dir. Olympic. Casca­de ve Coast sıradağlarından ko­pup gelen siklon rüzgarları özel­likle kış aylarında bölgeyi olağan­üstü bulutlu ve nemli yapar.

Yılın ortalama yarısı kapalı geçer. Ru­tubetli bölge;  Superior Gölü’nden, güneyde Texas’a çizilecek bir dik çizginin doğusunda tüm topraklar rutubetli bölgeyi oluşturur. Bölge­nin kuzeyi kış aylarında yoğun kar yağışlıdır. Kuzey Michigan her yıl ortalama bir buçuk ay karla kap­lıdır. Yıllık yağış 80 cm dolayında­dır. En kuzeyde Minnesota’da ısı —45°’ye, daha güneyde Tennes-see’de ise ısı —29°’ye dek iner. En yoğun don olayları Meksika Körfezi kıyılarında görülür.

Az ru­tubetli bölge; Rutubetli bölgenin batısında 480-800 km enindeki bü­tün kuşaktır. Meksika Körfezi ile Atlantik Okyanusu’nun nemli rüz­garlarından biraz uzak olduğu için daha az yağış alır; yıllık yağış or­talaması 70 cm dolayındadır. Ka­nada sınırlarında ve güney Texas’ ta yağış azalır. Yağışlar genellikle yaza rastlar. Kuzey Oakota’da ısı —46°C’ye kadar düşer. Arada 25 derecelik   enlem   farkı   olmasına karşın kuzey ve güney kesimlerin­de en yüksek sıcaklıklar 41 °C ile 46°C arasında değişir. Don mevsi­mi rutubetli bölge ile aynı aylara denk düşer. Bölgenin güney kesi­minin   dörtte   üçünde   kasırgalar görülür.

Az kurak bölge; Az rutu­betli bölgenin batısından başlaya­rak. Kayalık Dağların doğu ya­maçlarına  varan ve Meksika’dan Kanada içlerine kadar uzanan böl­gedir. Bölge yarı-rutubetli iklim ö-zelliklerinin egemen olduğu Cas­cade-Sierra Nevada dizileri ile Ka­yalık Dağları içine  alır.   Yüksek dağların tepelerindeki hava akım­larının taşıdığı neme karşın bölge kurak sayılır.   Kuzey  Montana’da 30 cm’lik yıllık yağış. Texas’in gü­neyinde 65 cm’ye yükselir. Büyük Yaylalar üzerindeki yağışta siklo-nik fırtınalar etkendir. Yağışlar ço­ğunlukla ilkbahar sonu ile yaz baş­larında olur. Yıllık yağış miktarının üçte birinin bir günde   düştüğü sağnakların ardından, iki-üç hatta dört ay bir tek damla yağmadığı görülür.

Kış aylarında en düşük hava sıcaklıkları Yellowstone Park’ ta —55°C, Texas’ta —12°C, yaz aylarında en yüksek sıcaklık 40°C ile 46.C’dir, Büyük yaylalar ve Kayalık Dağlar ile aynı miktar ya­ğış almasına karşın California’nın Büyük Vadisi’nde mayıs ile eylül ayları arasında hemen hiç yağmur yağmaz. Kışın dağlardan inen ha­va biraz yağış getirir. Şiddetli don olaylarının   görüldüğü   kış  ayları sürekli sis olur.

Kurak Bölge : Nevada, Arizona, Utah eyaletlerinin büyük bir bölümü ile güney-doğu California ile Güney-batı Texas’ın bir bölümünü kaplar.

Yağış çok azdır ve yazları sağanak olarak düşer. Bölgenin yaz sıcaklık ortalaması 27’dir. bugüne kadar saptanan en yüksek sıcaklık 57’dir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir