Ansiklopedi

Emeviler Dönemi Hakkında Kısa Bilgi, Konu Özeti

Emeviler Dönemi Hakkında Kısa Bilgi, Konu Özeti, ödev araştırması, emeviler ile ilgili bilgiler,

EMEVİLER (661 – 750):

• Hz. Ali’nin vefatından sonra Kufeliler Hz. Ali’-nin oğlu Hz. Hasan’ı halife olarak tanımışlar¬dır. Fakat Hz. Hasan, Muaviye ile başa çıka¬mayacağını anladığından müslüman kanı dö¬külmemesi için bazı şartlarla halifeliği Muaviye’ye bırakmıştır. Böylece Emeviler dönemi başlamıştır.
• Emeviler döneminin ilk halifesi Muaviyedir. Bu dönemde;

– Devletin merkezi Şam’a nakledilmiştir.
– Hz. Ali döneminde durmuş olan fetihler yeni-den başlamıştır (Kuzey Afrika ve Türkistan’da seferlere girişilmesi).
– İslam devlet teşkilatı geliştirilmiştir.
– İslam Devleti’ne “Arap Devleti” özelliği kazan-dırılmıştır.
– İstanbul kuşatılmış, fakat alınamamıştır.
– Muaviye Yezid’in veliaht tayin edilmesiyle ha-lifelik saltanata dönüşmüştür.

• Yezid’in halife olmasıyla, Yezid’in halifeliğini tanımayan Hz. Ali’nin küçük oğlu Hz. Hüseyin Kerbela denilen yerde adamlarıyla birlikte şehit edilmiştir. Bu olay Müslümanlar arasındaki ayrılığı daha da artırmıştır.
• Emeviler dönemi’nin en büyük halifelerinden birisi Abdülmelik’tir. Bu dönemde Hicazda meydana gelen isyan bastırılmış ayrıca Kuzey Afrika’nın fethi tamamlanarak İslam kuvvetleri Atlas okyanusu’na kadar ilerlemişlerdir.
• Halife I. Velid Dönemi’nde doğuda Kuteybe bin Müslim; Baykent, Buhara ve Semerkant gibi Türk yurtlarını fethetmiş, batıda ise İspanya, Tarık bin Ziyad tarafından ele geçirilmiştir.

• İspanya’nın Fethi; 711 Kadis Savaşı’yla baş-lamış ve kısa sürede Vizigotiar etkisiz hale getirilerek bölge fetedilmiştir. İspanya’nın fet-hinden sonra Fransa üzerine yürüyen islam kuvvetleri Puvatya Savaşı’nda (732) Franklara karşı mağlup olmuş ve Fransanın fethi ger-çekleşmemiştir. Böylece İslam kuvvetlerinin Avrupa’daki ilerlemesi durmuş, Müslümanlar Pirene Dağları’nın güneyine çekilmişlerdir. Ayrıca bu savaştan sonra İspanya’da ve Kuzey Afrika’da iç karışıklıklar dönemi başlamıştır.
• Emeviler döneminde Mevali politikası takip edilerek, Arap olmayan Müslümanlara köle statüsü uygulanmış, bu durum özellikle Türkler ve İranlılar’ın devlete bağlılıklarını azaltmıştır.

Emeviler’in Yıkılması:

Kısa sürede büyük fetihler gerçekleştiren Eme-viler, iç politikada aynı başarıyı gösterememişlerdir. Sürekli iç karışıklıklar meydana gelmiş, en son Ebu Müslim’in Horasan’daki isyanıyla Emevi hanedanlığı yıkılıp, Abbasi hanedanlığı kurulmuştur.

Emevilerin Yıkılma Nedenleri;

• Arap olmayan Müslümanları dışlamaları ve
Arap milliyetçiliğine yönelmeleri (Mevali politi-kası).
• Emevi soyundan olanlara, yönetimde öncelik tanımaları
• Şiilerin ve Abbas oğullarının muhalefeti,
• Arap’ların bir kısmının Hz. Muhammed soyun-dan gelen birini halife görmek istemeleri,
• Son dönem Emevi halifelerinin yeteneksizliği ve aralarındaki taht kavgaları,
• Fetihlerin durması, gelirlerin azalması.

YORUM: Emeviler döneminde devlet görevlerinden sadece Araplara yer verilmesi, Arap olmayanların devlet memurluklarına alınmadıkları gibi bunlardan daha fazla vergi alınması Arap milliyetçiliği (mevali politikası) politikasının uygulandığını gösterir.

YORUM: Emevi halifesi muaviyenin oğlu Ye-zid’i veliaht tayin etmesi, halifeliğin saltanata dönüştürüldüğünü ortaya koymaktadır.

YORUM: Emevilerin kıs sürede Türkistan, Kuzey Afrika ve Avrupa’da büyük fetihlerde bulunmaları askeri fetihlere önem verildiğini gösterir.

15 Yorum Yazılmış

  1. HİÇ GÜZEL DEĞİL !
    KISA İSTEDİK DESTAN ÇIKTI !
    SADECE BİLGİLER DOĞRU VEDE DÜZGÜN !
    GELİŞTİRİN !

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir